Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: info-800018@edu.mon.bg

Училището

Кратка история

Училището днес

Ученически съвет

Екип на училището
РЪКОВОДСТВО

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – Директор

ЖАНА ПЕТРОВА – зам.-директор, учебна дейност I-IV клас

СТАНИСЛАВ ПОЛИМЕНОВ – зам.-директор, учебна дейност V-XII клас

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ – зам.-директор, АСД

ЮЛИЯ АНДРЕЕВА – гл. счетоводител


Екип за подкрепа на личностното развитие на учениците

Екип на учителите в I – IV клас

Учители по български език и литература, немски и руски език

Учители по английски език

Учители по история и география

Учители по математически и природни науки

Учители по изкуства и спорт

Екип на служителите