Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: info-800018@edu.mon.bg

Документи

Основни документи за учебната 2023/2024 г.

Стратегия за развитието на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2021-2024 г.

Заповед за членове на Обществения съвет на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището

Програма за предоставяне на равни възможност и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Правилник за работа с електронен дневник Школо за учебната 2023/2024 година

Избор на учебници и учебни помагала за учебната 2024/2025 година

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс на училищната общност

Държавни образователни стандарти

График за учебната 2023/2024 г.

График на часовете и междучасията за 2023/2024 г.

График за приемното време на класните ръководители за I срок

График за консултации 2023-2024 г. за I срок

Училищен учебен план – 1 клас

Училищен учебен план – 2 клас

Училищен учебен план – 3 клас

Училищен учебен план – 4 клас

Училищен учебен план – 5 клас

Училищен учебен план – 6 клас

Училищен учебен план – 7 клас

Училищен учебен план – 8 клас

Училищен учебен план – 9 клас

Училищен учебен план – 10 клас

Училищен учебен план – 11 клас

Училищен учебен план – 12 клас

 

Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

Образци на бланки за документи


Основни документи за учебната 2022/2023 г.

СТРАТЕГИЯ за развитието на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2021-2024 г.

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището

Програма за предоставяне на равни възможност и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Правилник за работа с електронен дневник Школо за учебната 2022/2023 година

Избор на учебници и учебни помагала за учебната 2023/2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред

Държавни образователни стандарти

График за учебната 2022/2023 г.

График на часовете и междучасията за 2022/2023 г.

Училищен учебен план – 1 клас

Училищен учебен план – 2 клас

Училищен учебен план – 3 клас

Училищен учебен план – 4 клас

Училищен учебен план – 5 клас

Училищен учебен план – 6 клас

Училищен учебен план – 7 клас

Училищен учебен план – 8 клас

Училищен учебен план – 9 клас

Училищен учебен план – 10 клас

Училищен учебен план – 11 клас

Училищен учебен план – 12 клас


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Индикативен списък на услуги


Основни документи за учебната 2021/2022г.

СТРАТЕГИЯ за развитието на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2021-2024 г.

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището

Програма за предоставяне на равни възможност и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2021-2022

Правила за определяне на условията за организиране на обучение и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 година

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за вътрешния трудов ред

Мерки за повишаване качеството на образованието за 2021/2022 учебна година

Държавни образователни стандарти

Насоки на МОН за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка

Вътрешни правила за организация на учебния процес в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в условията на извънредна епидемична обстановка

График за учебната 2021/2022г.

График на часовете и междучасията за 2021/2022г.

График ОРЕС за 2021/2022

Училищен учебен план – 1 клас

Училищен учебен план – 2 клас

Училищен учебен план – 3 клас

Училищен учебен план – 4 клас

Училищен учебен план – 5 клас

Училищен учебен план – 6 клас

Училищен учебен план – 7 клас

Училищен учебен план – 8 клас

Училищен учебен план – 9 клас

Училищен учебен план – 10 клас

Училищен учебен план – 11 клас

Училищен учебен план – 12 клас


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

СТРАТЕГИЯ за развитието на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2021-2024 г.
ПЛАН за сигурност през 2020/2021 година
ПРАВИЛНИК за защита при бедствия през 2020/2021 година
ПРАВИЛНИК за осигуряванена безопасни условия на възпитание, обучение и труд
ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред
ПРАВИЛНИК за дейността на училището през 2020/2021 година
ГРАФИК на часовете и междучасията за 2020/2021 година
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на учебния процес в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ в град Добрич в условия на COVID-19

УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО

Ученическо портфолио

Microsoft PowerPoint презентация