Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: info-800018@edu.mon.bg

Профил на купувача

Обществени поръчки след 2021 г.

Обществени поръчки в ЦАИС ЕОП


Обществени поръчки за 2020 г.
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване
от учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ за учебната 2020/2021 г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП (за 2019 г.)

Обществени поръчки за 2019 г.
Доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“
за учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ за три учебни години (2019-2020, 2020/20201 и 2021/2022 г.)

Обществени поръчки за 2018 г.
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване
от учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ за учебната 2018/2019 г.

Изграждане на две спортни игрища – за волейбол и футбол – УПИ XXIII, кв. 1246, ж.к. „Север-2“, град Добрич

Обществени поръчки за 2017 г.
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ за учебната 2017/2018 г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП (за 2016 г.)

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 44, ал. 10 от ЗОП (за 2015 г.)

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 44, ал. 10 от ЗОП (за 2014 г.)

Вътрешни правила по ЗОП по чл. 8б (01.12.2014 г.)

Вътрешни правила по ЗОП по чл. 22г

Вътрешни правила по ЗОП по чл. 8б

ПЛАН-ГРАФИК на обществените поръчки през 2016 г.

Обществени поръчки:
Доставка на индивидуална закуска за учениците от I-IV клас при ХГ „Свети свети Кирил и Методий“ за 2016 г.

Поръчка с уникален код 9048804/9.12.2015 г.Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от първи до седми клас по класове и по учебни предмети за учебната 2015/2016 г.

Поръчка с уникален код 662555/22.04.2015 г.Доставка на индивидуална закуска за учениците от I-IV клас при ХГ „Свети свети Кирил и Методий“ за 2015 г.

Поръчка с уникален код 9038008/14.01.2015 г.Обществена поръчка по НП “ИКТ в училище”

Поръчка с уникален код 9034479 /8.10.2014 г.Възстановителни работи на котелна, отоплителна и газова инсталация при ХГ „Свети свети Кирил и Методий“

Поръчка № 01657-2014-0002/25.07.2014


Становище за осъществен предварителен контрол  (15.10.2014 г.)


Доставка на учебници за учениците от I-VII клас при ХГ „Свети свети Кирил и Методий“

Поръчка № 01657-2014-0001/17.03.2014


Становище за осъществен предварителен контрол


Доставка на индивидуална закуска за учениците от I-IV клас при ХГ „Свети свети Кирил и Методий“

Поръчка с уникален код 9026147/24.02.2014 г.