Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Документи

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

МЕРКИ за повишаване качество на образованието

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

ДНЕВЕН РЕЖИМ на учебните дни през учебната 2018/2019 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2018/2019 г.

ПРАВИЛНИК за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2018/2019 г.


ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за I срок на 2018/2019 уч. г.

ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през I срок на учебната 2018/2019 г.

ГРАФИК за провеждане на часа на класа през I срок на учебната 2018/2019 г.

ГРАФИК за консултации през I срок на учебната 2018/2019 г.

ГРАФИК за работното време на Ивелина Димитрова, училищен психолог за учебната 2018/2019 г.


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за II срок на 2017/2018 уч. г.

ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през II срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за провеждане на часа на класа през II срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за консултации през II срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за дежурство през II срок на учебната 2017/2018 г.


МЕРКИ за повишаване качеството на образованието през учебната 2017/2018 г.

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище (2017-2018 учебна година)

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2017-2018 учебна година)


ГРАФИК за консултации през I срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за провеждане на часа на класа през I срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през I срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за I срок на учебната 2017/2018 г.


ЗАПОВЕД за комисия по етика


ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност


ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2017/2018 г.


ПРАВИЛНИК за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2017/2018 г.


Критерии, показатели, индикатори и инструменти за самооценяване на качеството на предоставяното образование в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ (за периода 2016/2017 и 2017/2018 учебна година)


Процедура за самооценка на СУ „Св. св. Кирил и Методий“


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност


СТРАТЕГИЯ за развитието на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2016/2017-2019/2020 година


ПРАВИЛНИК за дейността на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ за 2016/2017 учебна година


ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Добрич през учебната 2016/2017 година


МЕРКИ за повишаване качеството на образованието


ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище


ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 2016/2017 учебна година


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г.

Правилник за пропускателния режим в ХГ „Св. св. Кирил и Методий“

23.01.2015 г.


УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО

Ученическо портфолио

Microsoft PowerPoint презентация