Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Документи

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност


СТРАТЕГИЯ за развитието на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2016/2017-2019/2020 година


ПРАВИЛНИК за дейността на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ за 2016/2017 учебна година


ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Добрич през учебната 2016/2017 година


МЕРКИ за повишаване качеството на образованието


ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище


ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 2016/2017 учебна година


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г.

Правилник за пропускателния режим в ХГ „Св. св. Кирил и Методий“

23.01.2015 г.


УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО

Ученическо портфолио

Microsoft PowerPoint презентация