Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Документи

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Индикативен списък на услуги


  Образци на бланки за документи


  ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

  СТРАТЕГИЯ за развитието на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2021-2024 г.

  ПЛАН за сигурност през 2020/2021 година

  ПРАВИЛНИК за защита при бедствия през 2020/2021 година

  ПРАВИЛНИК за осигуряванена безопасни условия на възпитание, обучение и труд

  ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред

  ПРАВИЛНИК за дейността на училището през 2020/2021 година

  ГРАФИК на часовете и междучасията за 2020/2021 година

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на учебния процес в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ в град Добрич в условия на COVID-19


  Втори срок 2020-2021 г.

  ГРАФИК за консултации през II срок на учебната 2020/2021 г.

  ГРАФИК за приемното време на класните ръководители през II срок на учебната 2020/2021 г.


  Първи срок 2020-2021 г.

  ГРАФИК за консултации през I срок на учебната 2020/2021 г.

  ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за I срок на 2020/2021 уч. г.

  ГРАФИК за провеждане на часа на класа през I срок на учебната 2020/2021 г.

  ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през I срок на учебната 2020/2021 г.


  ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

  МЕРКИ за повишаване качество на образованието

  ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

  ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище

  ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

  ПРАВИЛНИК за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2019/2020 г.

  ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2019/2020 г.

  ПЛАН за защита при бедствия на пребиваващите в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ за 2019/2020 г.


  Втори срок 2019-2020 г.

  ГРАФИК за консултации през II срок на учебната 2019/2020 г.

  ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за II срок на 2019/2020 уч. г.

  ГРАФИК за провеждане на часа на класа през II срок на учебната 2019/2020 г.

  ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през II срок на учебната 2019/2020 г.


  Първи срок 2019-2020 г.

  ГРАФИК за консултации през I срок на учебната 2019/2020 г.

  ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за I срок на 2019/2020 уч. г.

  ГРАФИК за провеждане на часа на класа през I срок на учебната 2019/2020 г.

  ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през I срок на учебната 2019/2020 г.


  ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

  ДНЕВЕН РЕЖИМ на учебните дни през учебната 2018/2019 г.

  ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

  МЕРКИ за повишаване качество на образованието

  ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

  ПРАВИЛНИК за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2018/2019 г.

  ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2018/2019 г.


  Първи срок

  ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за I срок на 2018/2019 уч. г.

  ГРАФИК за провеждане на часа на класа през I срок на учебната 2018/2019 г.

  ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през I срок на учебната 2018/2019 г.

  ГРАФИК за консултации през I срок на учебната 2018/2019 г.

  ГРАФИК за работното време на Ивелина Димитрова, училищен психолог за учебната 2018/2019 г.


  Втори срок

  ГРАФИЦИ за II срок на 2018/2019 уч. г.


  ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

  МЕРКИ за повишаване качеството на образованието през учебната 2017/2018 г.

  ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище (2017-2018 учебна година)

  ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2017-2018 учебна година)

  ЗАПОВЕД за комисия по етика

  ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

  ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2017/2018 г.

  ПРАВИЛНИК за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2017/2018 г.


  Критерии, показатели, индикатори и инструменти за самооценяване на качеството на предоставяното образование в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ (за периода 2016/2017 и 2017/2018 учебна година)

  Процедура за самооценка на СУ „Св. св. Кирил и Методий“


  ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за II срок на 2017/2018 уч. г.

  ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през II срок на учебната 2017/2018 г.

  ГРАФИК за провеждане на часа на класа през II срок на учебната 2017/2018 г.

  ГРАФИК за консултации през II срок на учебната 2017/2018 г.

  ГРАФИК за дежурство през II срок на учебната 2017/2018 г.


  ГРАФИК за консултации през I срок на учебната 2017/2018 г.

  ГРАФИК за провеждане на часа на класа през I срок на учебната 2017/2018 г.

  ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през I срок на учебната 2017/2018 г.

  ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за I срок на учебната 2017/2018 г.


  ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 г.

  ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

  СТРАТЕГИЯ за развитието на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2016/2017-2019/2020 година

  ПРАВИЛНИК за дейността на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ за 2016/2017 учебна година

  ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Добрич през учебната 2016/2017 година

  МЕРКИ за повишаване качеството на образованието

  ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище

  ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 2016/2017 учебна година


  ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г.

  Правилник за пропускателния режим в ХГ „Св. св. Кирил и Методий“

  23.01.2015 г.


  УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО

  Ученическо портфолио

  Microsoft PowerPoint презентация