Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Документи

Основни документи за учебната 2021/2022г.

СТРАТЕГИЯ за развитието на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2021-2024 г.

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището

Програма за предоставяне на равни възможност и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2021-2022

Правила за определяне на условията за организиране на обучение и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 година

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за вътрешния трудов ред

Мерки за повишаване качеството на образованието за 2021/2022 учебна година

Държавни образователни стандарти

График за учебната 2021/2022г.

График на часовете и междучасията за 2021/2022г.

График ОРЕС за 2021/2022

Училищен учебен план – 1 клас

Училищен учебен план – 2 клас

Училищен учебен план – 3 клас

Училищен учебен план – 4 клас

Училищен учебен план – 5 клас

Училищен учебен план – 6 клас

Училищен учебен план – 7 клас

Училищен учебен план – 8 клас

Училищен учебен план – 9 клас

Училищен учебен план – 10 клас

Училищен учебен план – 11 клас

Училищен учебен план – 12 клас


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Индикативен списък на услуги


Образци на бланки за документи


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

СТРАТЕГИЯ за развитието на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2021-2024 г.

ПЛАН за сигурност през 2020/2021 година

ПРАВИЛНИК за защита при бедствия през 2020/2021 година

ПРАВИЛНИК за осигуряванена безопасни условия на възпитание, обучение и труд

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред

ПРАВИЛНИК за дейността на училището през 2020/2021 година

ГРАФИК на часовете и междучасията за 2020/2021 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на учебния процес в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ в град Добрич в условия на COVID-19


Втори срок 2020-2021 г.

ГРАФИК за консултации през II срок на учебната 2020/2021 г.

ГРАФИК за приемното време на класните ръководители през II срок на учебната 2020/2021 г.


Първи срок 2020-2021 г.

ГРАФИК за консултации през I срок на учебната 2020/2021 г.

ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за I срок на 2020/2021 уч. г.

ГРАФИК за провеждане на часа на класа през I срок на учебната 2020/2021 г.

ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през I срок на учебната 2020/2021 г.


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

МЕРКИ за повишаване качество на образованието

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

ПРАВИЛНИК за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2019/2020 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2019/2020 г.

ПЛАН за защита при бедствия на пребиваващите в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ за 2019/2020 г.


Втори срок 2019-2020 г.

ГРАФИК за консултации през II срок на учебната 2019/2020 г.

ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за II срок на 2019/2020 уч. г.

ГРАФИК за провеждане на часа на класа през II срок на учебната 2019/2020 г.

ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през II срок на учебната 2019/2020 г.


Първи срок 2019-2020 г.

ГРАФИК за консултации през I срок на учебната 2019/2020 г.

ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за I срок на 2019/2020 уч. г.

ГРАФИК за провеждане на часа на класа през I срок на учебната 2019/2020 г.

ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през I срок на учебната 2019/2020 г.


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ на учебните дни през учебната 2018/2019 г.

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

МЕРКИ за повишаване качество на образованието

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

ПРАВИЛНИК за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2018/2019 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2018/2019 г.


Първи срок

ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за I срок на 2018/2019 уч. г.

ГРАФИК за провеждане на часа на класа през I срок на учебната 2018/2019 г.

ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през I срок на учебната 2018/2019 г.

ГРАФИК за консултации през I срок на учебната 2018/2019 г.

ГРАФИК за работното време на Ивелина Димитрова, училищен психолог за учебната 2018/2019 г.


Втори срок

ГРАФИЦИ за II срок на 2018/2019 уч. г.


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

МЕРКИ за повишаване качеството на образованието през учебната 2017/2018 г.

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище (2017-2018 учебна година)

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2017-2018 учебна година)

ЗАПОВЕД за комисия по етика

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2017/2018 г.

ПРАВИЛНИК за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2017/2018 г.


Критерии, показатели, индикатори и инструменти за самооценяване на качеството на предоставяното образование в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ (за периода 2016/2017 и 2017/2018 учебна година)

Процедура за самооценка на СУ „Св. св. Кирил и Методий“


ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за II срок на 2017/2018 уч. г.

ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през II срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за провеждане на часа на класа през II срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за консултации през II срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за дежурство през II срок на учебната 2017/2018 г.


ГРАФИК за консултации през I срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за провеждане на часа на класа през I срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за провеждане на втория час на класа през I срок на учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК за провеждане на часовете по ФВС (допълнителен III час) за I срок на учебната 2017/2018 г.


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

СТРАТЕГИЯ за развитието на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в град Добрич за периода 2016/2017-2019/2020 година

ПРАВИЛНИК за дейността на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ за 2016/2017 учебна година

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Добрич през учебната 2016/2017 година

МЕРКИ за повишаване качеството на образованието

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 2016/2017 учебна година


ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г.

Правилник за пропускателния режим в ХГ „Св. св. Кирил и Методий“

23.01.2015 г.


УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО

Ученическо портфолио

Microsoft PowerPoint презентация